Munkaterv 2022/23

1         Bevezetés

Iskolánkban, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégiumban idén a 76. tanév kezdődik meg. Ezen, az elmúlt jubileumi tanév utáni idők megéléséig rengeteget változott a világ, sok változást élt meg intézményünk. Mi, a Hajnóczy jelenlegi pedagógusai a hagyományokat hűen követjük és ápoljuk, s továbbra is valljuk, hogy az alapító tiszaföldvári polgárok céljait szem előtt tartva kitartó munkával, a XXI. század követelményeinek megfelelően biztosítanunk kell a helyi és környékbeli diákok középfokú nevelését-oktatását, a sikeres érettségire, szakmai vizsgára és felvételire való felkészítését.

Az elmúlt 75 tanévben generációk sora került ki e tiszaföldvári középiskolából. Többeknek gyermekei és unokái is itt kapnak érettségi bizonyítványt, szereztek szakképesítést. Ahhoz, hogy ez a sikeres láncolat fennmaradjon és erősödjön, nélkülözhetetlen intézményünk pedagógusainak elhivatottsága, szakmai kompetenciája, emberi példamutatása és az a képessége, hogy a mai kor fiataljainak személyiségét jobbá formálja.

Megfogalmazott jövőképünk szerint mindenképpen szükséges megőrizni a Kunszentmártoni járás egyetlen gimnáziumát, s továbbiakban is érvényesíteni azt a célkitűzést, hogy intézményünk segítse a hátrányos helyzetű Tiszazug és egész beiskolázási területünk értelmisége és kvalifikált munkaerőbázisa kinevelését. A Hajnóczynak biztosítania kell a hátrányos helyzetű települések családjai számára, hogy a gyermekeik a lehető legalacsonyabb anyagi áldozatok mellett érettségi vizsgát, ezzel felsőoktatásba, humán erőforrást igénylő szakképzésbe, közte továbbra is az intézményünkben megvalósuló pedagógiai szakirányú szakképzésbe, ill. munkaerőpiacra belépőt szerezhessenek, kialakuljon bennük az élethosszig tartó tanulás igénye és képessége.

Iskolánkat folyamatosan a kor követelményihez igazodó, korszerű tantermekkel és oktatási technológiával, eszközökkel felszerelt épületben szeretnénk látni, mely – jelenleg együttműködésben a martfűi középiskolával – biztosítja a megfelelő kollégiumi férőhelyeket, valamint itt helyben a menzát is minden igénylő számára. Intézményünket olyan köznevelési intézménynek szeretnénk tudni, ahová a pedagógusok, munkatársak szívesen járnak hivatásukat teljesíteni, a tanulók szívesen járnak tanulni, melynek szellemisége értéket közvetít, gondolkodni s az életben eligazodni megtanít, melynek légköre biztonságot nyújt, közössége erőt ad, rá alma materként hálásan és büszkén tekinthetünk.

Iskolánk oktató-nevelő munkája eredményességének növelése érdekében következetesen ragaszkodnunk kell a Pedagógiai programunkban megfogalmazott intézményi alapelvekhez. A nevelőtestület Németh László gyönyörű gondolatát választotta értékközvetítő hitvallásául:

„A pedagógusi hit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel, hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

Ennek érvényesítése stratégiai célunk és e tanévben is napi feladatunk kell, hogy legyen.

A Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában intézményünk működése biztosított, az ellátandó feladathoz igazított módon rendelkezésre bocsátott személyi és dologi erőforrásainkkal biztonságosan és eredményesen gazdálkodhatunk. Ezen értékeinket nagyon meg kell becsülnünk.

Iskolánk meglévő infrastrukturális, dologi feltételei, szakmai és humán erőforrásaink alapján az évfolyamonkénti négy gimnáziumi osztály oktatása-nevelése biztosított. A jogszabályi változások révén szakgimnáziumi, nappali rendszerű szakképzés keretében az előző tanévtől a 9-12. évfolyamainkon működő négy párhuzamos osztály mellett elindítottuk a két éves pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens 4 0119 01) képzést is: idén 13. és 14. évfolyamon is folytatjuk az oktatást. Célunk, a meglévő képzési struktúra stabilizálása, e tanévnek is kiemelt feladata.

2         A tanév indításának feltételei

2.1       A humán erőforrás:

Az intézményvezetés folyamatossága biztosított. Az EMMI oktatásért felelős államtitkártól kapott öt éves megbízás alapján 2018. augusztus 16-tól Vass Zoltán végzi az intézményvezetői feladatokat. Az általános intézményvezető-helyettesi feladatokat Jernei Andrásné Balogh Éva, a szakmai képzésért is felelős intézményvezető-helyettesi feladatokat Beke Lászlóné Bakos Erzsébet látja el. A vezetőség megbízatása e tanévben, 2023. augusztus 15-vel lejár.

Tanulói létszám osztályonként/osztályfőnök:

osztálylétszámosztályfőnök
9.a32Molnár Katalin
9.c26Gáspár László
9.d29Bolnovszky Szidónia
10.a29Szilva Erzsébet
10.b23Csík Beáta
10.c28Cseuz Alexandra
10.d25Szlankó Tiborné
11.a32Rácz Tünde Anna
11.b23Baczúr István
11.c27Tógyer Ferenc
11.d31Széles Tamás
12.a29Vida Erika
12.b26Sápi Vilmos
12.c29Nagy Endre
12.d31Kissné Fehér Edit
13.a15Kovácsné Kardos Magdolna
14.a13Feketéné Novák Zsuzsanna
Összesen448 
Osztályok / osztálylétszámok / osztályfőnökök

Kollégiumi tanulók száma: 20 fő

Kollégiumi csoportvezető: Nagyné Lénárt Szilvia

2.2       Pedagógusok/megbízatás:

NévMegbízás, beosztás
Vass Zoltánintézményvezető
Beke Lászlóné Bakos Erzsébetintézményvezető-helyettes – intézményegység-vezető
Jernei Andrásné Balogh Évaintézményvezető-helyettes
Baczúr István11. b osztályfőnök
Bolnovszky Szidónia9. d osztályfőnök
Csík Beáta10. b osztályfőnök; iskolai diákönkormányzat (DÖK) munkáját segítő tanár
Csúzi Gábornémagyar nyelv és irodalom munkaközösség-vezető
Feketéné Novák Zsuzsannanevelési munkaközösség-vezető, 14. a osztályfőnök
Frigyesné Nádi Julianna 
Gáspár László9. c osztályfőnök, kollégiumi nevelő (pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett)
Gondon Terézia 
Hliva Líviatermészettudományi (földrajz, kémia, biológia)-testnevelés és sport munkaközösség-vezető
Kis Annamária 
Kissné Fehér Edittársadalomtudományi munkaközösség-vezető, 12. d osztályfőnök
Kovácsné Kardos Magdolna13. a osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár
Kürtös Zsuzsannamatematika-fizika-informatika munkaközösség-vezető
Molnár Katalin9. a osztályfőnök
Mónus Zoltán 
Mónusné Ábel Gizella 
Nagy Endre12. c osztályfőnöke, kollégiumi nevelő (pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett), Honvéd Kadét Program intézményi instruktor
Nagyné Lénárt Szilviakollégiumi csoportvezető, kollégiumi DÖK munkáját segítő pedagógus
Nagyné Kávási Mónikaszakmai munkaközösség-vezető, tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár
Papp Orsolya 
Rácz Tünde Anna11. a osztályfőnök
Sápi Vilmos12. b osztályfőnök, kollégiumi nevelő (pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett)
Széles Tamás11. d osztályfőnök
Szilva Erzsébet10. a osztályfőnök
Szlankó Tiborinformatikai rendszergazda feladatokat ellátó tanár
Szlankó Tiborné10. d osztályfőnök
Tógyer Ferenc11. c osztályfőnök, kollégiumi nevelő (pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett)
Varga Erika 
Vida Erika12. a osztályfőnök
Viczián Líviaidegen nyelvi munkaközösség-vezető
Cseuz Alexandra10. c osztályfőnök, kollégiumi nevelő (pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett)
Óraadók 
Gálik Andrásgyógypedagógia
Papp Mihálygyógypedagógia
Jordán Katalinbelügyi rendészeti ismeretek
Péterné Kakó Annakollégiumi nevelő
Szepesiné Kormos Enikőangol nyelv
Pedagógusok / megbízatás

Engedélyezett pedagógus létszám: 39,5 fő

Az intézménynél közalkalmazottként kinevezett tényleges foglalkoztatott pedagógus létszám: 35 fő (1 fő ebből nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti)

Az angol nyelvórák egy részének, a speciális szakmai tárgyaknak tanítását, valamint a hétköznapi kollégiumi ügyelet heti 1 éjszakai felügyeleti feladatait a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadók látják el.

A kinevezett pedagógusok teljes munkaidőben dolgoznak.

2.2.1     Hiány szak/többlet:

A tanév indításakor a közismereti tantárgyak tanítása az angol nyelvórák teljes ellátásán kívül saját humán erőforrással biztosított. Egy szakmai tantárgy ellátása óraadó tanár alkalmazásával, a fejlesztő tevékenység elvégzése a pedagógiai szakszolgálat, illetve az EGYMI szakembereinek segítségével megoldott. Az éjszakai ügyeleti kollégiumi nevelői feladatokat három fő saját pedagógussal és egy fő külső szakemberrel biztosítjuk.

2.3       Egyéb foglalkoztatottak:

NOKS iskolatitkárok: 2 fő

NOKS könyvtáros: 1 fő

Adminisztrációs ügyintéző: 1 fő

Gazdasági ügyintéző: 1 fő

Takarítók: 6 fő

Fűtő-karbantartó: 2 fő

Közcélú foglalkoztatottak: 2 fő

2.4       Egészségügyi kapcsolattartók:

Iskolaorvos: Dr. Dékány György

Iskolavédőnő: Récsányi Anna

Iskola-fogorvos: Dr. Miskov István

2.5       Szociális szakmai kapcsolattartó:

Szociális segítő szakember: Baksa István

2.6       Fenntartó részéről kapcsolattartó szakreferensek:

Jenei Tibor, köznevelési ügyek, KRÉTA-felelős

Pogány Nikoletta, pénzügyek

Juhászné Tóth Dankó Tímea, HR

Oláh Sándor, Krasznai Vanda pályázatok

Zalán Mihály, Kulin Gábor, műszak, működtetés

2.7       Dologi, tárgyi erőforrás, gazdálkodás:

A gimnázium 57 éves épülete hosszú idő után jelentősen megújult a közelmúltban. Az elmúlt néhány tanév során valamennyi mosdó és öltöző, az ebédlő, több tanterem, a földszinti szárny egy folyosója, a bejárati és a hátsó lépcső felújítása valósult meg; teljes körű épületenergetikai rekonstrukció nyomán a nyílászárók cseréjére, homlokzati- és tetőszigetelésre került sor, mellyel – a főbejárati új előtetőnek is köszönhetően – az épület új arculatot kapott. Az elmúlt tanévekben – a COVID 19-járvány miatti tantermen kívüli digitális tanrendre áttérés következtében – nagyon sok idő állt rendelkezésre, hogy a fenntartó által biztosított eszközök és anyagok segítségével, főként saját erővel, technikai dolgozóink munkájával kívül-belül (az épület és az arborétum hangulatú udvar) még esztétikusabbá, komfortosabbá, higiénikusabbá, élhetőbbé váljék gimnáziumunk. Környezetünk óvása fontos feladatunk. Jelen tanévkezdésre új fejlesztés valósult meg intézményünkben Tiszaföldvár Város Önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ jóvoltából: belső udvarunkon egy korszerű és esztétikus, térkőburkolatos parkoló létesült, melyet közösségi térként, iskolai rendezvények lebonyolítására is használhatunk.

Immár csak nosztalgiával gondolunk a gimnázium első (1947-1965 közötti), a majdan (1965-2020 között) a kollégiumnak helyt adó, több mint 120 éves műemlék jellegű, a Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 61-61/A alatti épületre. Az épület leromlott műszaki állapota és a kollégista tanulók mostanra lecsökkent létszáma miatt intézményi átszervezésre került sor, melynek eredményeképpen iskolánk kollégiumi alapfeladatot ellátó új telephelye 2020-tól: Martfű, Gesztenye sor 15., a marfűi Damjanich János Középiskola Kollégiuma. Tanulóink itt méltó, a XXI. századnak megfelelő elhelyezést nyernek.

Tantárgyi taneszközeinket az elmúlt tanévekben folyamatosan, jelentősen bővíthettük. Iskolabútoraink tekintetében ugyancsak számottevő fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. Állandósult helyzet, mely szerint projektoraink folyamatosan elhasználódnak, immár nem javításra, hanem cserére szorulnak. A szükségletet pótolandó – a megvásárolt mobil projektoraink mellé – nagyképernyős interaktív panelek kerülnek beállításra; jelen tanévkezdésre pedig – örömünkre – fenntartónk 5 db új projektorral látta el iskolánkat. Mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban jól működik a KIFÜ jóvoltából a szélessávú internethálózat elérését biztosító wifi-rendszer. A pedagógusok digitális kompetencia-fejlesztésére irányuló pályázat keretében, a hozzá tartozó szakmai képzés elvégzése lehetőségével minden pedagógusunk notebook eszközt kapott, melyeket az elmúlt három tanévben, a digitális munkarendben is már eredményesen használhattunk.

Intézményünk fenntartói és működtetési feladatait a Szolnoki Tankerületi Központ végzi. Ezen intézményfenntartói struktúrában 2017. január 1-jétől iskolánk gazdálkodásának pénzügyi kereteit a tankerületi központ határozza meg.

A 2022. évi költségvetés tervezése során, illetve már a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan intézményünk vezetése egyeztette a fenntartóval a tanulói létszámot, az osztályok és csoportok számát, az ellátandó órák számát, így a feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a tervezett keretszámokat, valamint az azokhoz kapcsolódó előirányzatokat. Az ez alapján megalkotott, ill. a 2023. évre megalkotandó pénzügyi tervek tartalmazzák a személyi és dologi kiadásokat, ezen belül a Pedagógiai Program és az SZMSZ tartalma szerinti, a Diákönkormányzat működésére és a pályaorientációs tevékenységre vonatkozó többletkötelezettségek összegét is.

2.8       Információs erőforrás, az adminisztráció helyzete

Az intézmény egészének működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata az elmúlt négy tanév során többször is megtörtént. Az iskolai élet tevékenységeit a módosított Szakmai alapdokumentum (alapító okirat), a Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Házirend előírásai szerint végezhetjük.

Az adminisztráció folyamatos, a szakmai felettes szerv elvárásainak megfelelően zajlik.

A tankönyvrendelés és tankönyvosztás a jogszabályoknak eleget téve, a tankönyvfelelősi feladatokat kiválóan ellátó pedagógus kollégák közreműködésével valósul meg.

Az e-napló működtetése sikeresen megvalósul. A rendszer a KRÉTA-program új tanügyi elektronikus rendszerének – a tanulói, pedagógusi nyilvántartást, tantárgyfelosztást is magában foglaló – keretében működik. A KRÉTA felhasználói tananyagát pedagógusaink megismerték, pedagógus moduljainak felkészítési kurzusát elvégezték, az oktatásszervezési, adminisztrációs, ügyviteli moduljaira felkészített szakembereink vannak.

A költséghatékonyság és a takarékosság megtartása figyelembe vételével áll továbbra is rendelkezésre a fénymásolási és nyomtatási lehetőség.

3         Kiemelt feladatok a tanév során

3.1.1     Általános feladatok

Az intézmény egészének működését szabályozó dokumentumok beválásának folyamatos figyelemmel kísérése.

A munkaközösségek vezetőit az információ átadás folyamatába és a döntéshozatal előkészítésébe továbbra is aktívan be kell vonni.

A képzési struktúra gimnáziumi képzéssé átalakításának megtörténtével, a pedagógiai szakképzés újraindításával továbbra is erősíteni kell a beiskolázási tevékenységet.

A városi és kistérségi tanulmányi versenyek sikeresek és eredményesek. Folytatni kell a szervezésüket és lebonyolításukat.

A szakmai munkaközösségek folytassák a kistérségi szinten létrehozott szakmai műhelyeket a jó gyakorlatok átadása és az intézmény megismertetése céljából.

Folytatódjon a facebook oldalunk és honlapunk informatív, hasznos tartalommal megtöltése. Az új adattartalmak és információk kialakítása valamennyi pedagógus közös érdeke. A megjelentetni kívánt adatot digitális formában kell átadni az intézményvezetőnek, aki biztosítja a tartalom megfelelőségét és a publikálást, illetve a rendszergazdának történő átadást. A tartalmat minden esetben a készítőnek szignálnia kell.

3.1.2     Kiemelt feladatok

 • 2022 a gimnázium alapításának, indulásának 75. évfordulós éve. E tanév idei esztendei rendezvényeinek, eseményeinek a jubileum jelentősége hangsúlyozása, hangulatával való átitatása; az iskolához, mint közösséghez tartozás érzetének erősítése.
 • Intézményi, kollégiumi, pedagógusi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre, tanfelügyeletre való felkészülés. Önértékelési, értékelési feladatok elvégzése, a tanfelügyeleti eljárásokban való részvétel.
 •  „A digitális tanrend tapasztalatai, a digitális tanrend időszaka alatt keletkezett nevelési-oktatási problémák feltárása, kezelése a Hajnóczy József Gimnáziumban” címmel megalkotott intézményi dokumentumunk intézkedési tervének utógondozása a digitális tanrend hatásainak kompenzálására.
 • A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szabályainak, az ennek alapján megalkotott intézményi protokoll alkalmazására való készenlétnek biztosítása, életbe léptetése esetén betartása.
 • A koronavírus-járvány újabb hulláma(i) eshetőségére, egyéb rendkívüli események bekövetkezte folytán a tantermen kívüli digitális tanrend bevezetésére való készenlét.
 • A digitális oktatás elemeinek a tantermi oktatás során való alkalmazása az előző tanévben létrehozott és bevezetett intézményi egységes keretrendszer, a Google WorkSpace for Education alkalmazásgyűjtemény használatával.
 • Minden évfolyamon hatékonyabb, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása, módszertani kultúra folyamatos fejlesztése.
 • Felkészülés a sikeres és jó eredményű érettségi vizsgákra.
 • Felkészülés a jó eredményű digitális kompetenciamérésekre.
 • A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebből fakadó feladatok beépítése az oktató munkába.
 • Intézményi önértékelési feladatok elvégzése. Intézményi önértékelési csoportunk munkájának munkaterv, ütemezés szerinti teljesítése.
 • Pedagógusminősítésre való felkészülés, abban való részvétel.

– A 2022. évi minősítési tervben szereplő pedagógus:

 • Tógyer Ferenc – elérni kívánt fokozat: Pedagógus II.

– A 2023. évi minősítési tervben szereplő pedagógus (portfólió és mesterprogram feltöltés 2022. nov. 25-ig):

 • Baczúr István – elérni kívánt fokozat: Mesterpedagógus
 • A kollégiummal való folyamatos kapcsolattartás, a martfűi társintézménnyel való együttműködés fejlesztése, a nevelés eredményeinek nyomon követése.
 • Óralátogatások megtartása, jó gyakorlatok átadása.
 • A nevelőtestület digitális kompetenciájának fejlesztése, a KRÉTA pedagógus moduljai, a meglévő IKT eszközök, online alkalmazások hatékony kezelése.
 • Tanulásszervezés alkalmazására irányuló továbbképzések, szakmai napok lehetőségeinek keresése, a belső tudásmegosztás szorgalmazása, a fejlesztés szervezeti kereteinek, ellenőrzésének intézményi kialakítása.
 • Euroexam vizsgapartner státusz működtetése az Euro Nyelvvizsga Kft-vel, mint akkreditált Euro Nyelvvizsgaközponttal való együttműködéssel.
 • Beiskolázási stratégia kidolgozása a 2023/2024-es tanévre.
 • A nevelőtestület egységének további erősítése.
 • A tanulói alkotó- és munkaközösségek megerősítése.
 • Az iskola külső kapcsolatainak ápolása (szülőkkel, környező iskolákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, támogatókkal).
 • Az ügyelet rendjének megszervezése, betartása, ellenőrzése és értékelése.
 • A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése, javítása. Órai, órán kívüli fegyelem megerősítése. A helyes viselkedési normák fejlesztése.
 • Az Oktatási Hivatal „EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt fenntartási szakaszában való aktív részvétel. A projekt keretében elfogadott Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Terv (2020-2023) feladatainak végrehajtása. A pedagógiai programunkba beemelt feladatok végrehajtása.
 • A bukások, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése.
 • Az intézményi tanulmányi átlag javítása.
 • Az intézményi kommunikáció javítása.
 • Az iskola tisztaságának, rendjének megőrzése.
 • A nemzettudat erősítése, kulturális értékek ismeretének és megértésének fokozása.
 • A mindennapos testmozgás, az egészséges életmód iránti igény növelése.
 • Hatékonyabb munkamegosztás biztosítása.
 • Az adminisztrációs fegyelem kiemelt fejlesztése.
 • Munkaidő kihasználtságának, munkafegyelem helyzetének fejlesztése.
 • A DÖK munkájának és a vele való kapcsolattartásnak az erősítése.
 • A Szülői szervezettel való kapcsolattartás erősítése.
 • Tanulás tanítása valamennyi osztályban, mind a humán, mind a reál tárgyakból.
 • Egészséges életmódra nevelés.
 • Környezettudatosságra nevelés.
 • Az intézmény tisztaságának, rendjének megőrzésére nevelés.
 • Tanórákon a változatos munkaformák előtérbe helyezése.
 • Diagnosztizáló felmérés a 9. évfolyamon minden érettségi tantárgyból. A kiértékelést követően felzárkóztató foglalkozások végzése.
 • A tantárgyi követelmények ismertetése a tanulókkal és a szülőkkel a tanügyi dokumentumok és a helyi normák alapján.
 • A lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás.
 • A szaktárgyi tehetséggondozás, tanulmányi, művészeti és sportversenyekre való felkészítés.
 • A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése.
 • Az iskolában szervezett vizsgák sikeres lebonyolítása.
 • A törvényi változásokból adódó nevelési oktatási feladatok fokozott követése.
 • A közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek – melyekkel iskolánk és kollégiumunk gazdag hagyományokkal rendelkezik (tanulmányi és kulturális versenyek, diáknap, egészség és sportnap, kulturális és sportrendezvények, irodalmi és ismeretterjesztő előadások, ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás, múzeumi órák, tanulmányi kirándulások, DÖK munka, színházlátogatás, könyvtári foglalkozás) – aktív folytatása.
 • Közösségi szolgálat eredményes működtetése.

3.1.3     Minőségpolitikai célok

Felkészülés a digitális kompetenciamérésekre, az előző évek tapasztalatainak elemzése, a hibák feltárása, megoldások keresése, azok végrehajtása és kommunikációja.

3.1.4     További feladatok

 • Szövegértés és szövegalkotás begyakorlása, megtanítása valamennyi adekvát tantárgyból.
 • Tanulás-tanítása valamennyi tantárgyból. Hogyan készüljek fel az óra anyagából, a feladatok megoldásából. Tanulástechnika az osztályfőnöki órákon is.
 • Az „Útravaló”program, tanulmányi ösztöndíjprogramok, mentorálás folytatása.
 • Dohányzás tilalmának betartatása, élhető környezet fenntartása.

Intézményi arculat, kapcsolatok

 • Beiskolázási szülői értekezlet, nyílt napok szervezése novemberben.
 • Általános iskolásoknak szóló versenyek szervezése.
 • Pályaválasztási szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon való részvétel. Tájékoztató anyag kiküldése még a beiskolázási értekezletek előtt.
 • A meglévő IKT eszközök hatékony alkalmazása.
 • A pályázati lehetőségek figyelése.
 • Iskolai facebook oldal és honlap anyagának frissítését a kollégák által adott anyagok képezik.

4         Ellenőrzés, értékelés terve

3. sz. melléklet alapján

5         A 2022/2023. tanév intézményi rendje

1. sz. melléklet (lásd a lap alján a táblázatot –>)

6         A 2022/2023. tanév intézményi önértékelési terve

2. sz. melléklet

7         Az intézményi önértékelés tapasztalatai alapján készített Intézkedési terv 2022/2023. tanévben megvalósítandó feladatai

3. sz. melléklet

8         Legitimációs záradék

A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium nevelőtestülete jelen munkatervet a szülői szervezet, a diákönkormányzat, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség, az idegen nyelvi munkaközösség, a matematika-informatika-fizika munkaközösség, a társadalomtudományi munkaközösség, a természettudományi-testnevelés és sport munkaközösség, a nevelési munkaközösség, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével 2022. augusztus 31-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Tiszaföldvár, 2022. szeptember 1.

                                                                                                           //:Vass Zoltán s.k.://

                                                                                                              intézményvezető