Munkaterv 2023/24

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium

és Kollégium

5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 122. szám

OM037923

Tel., fax: +36-56-470-038

hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com

www.hajnoczy.com

Szám: klik037923001/00446-1/2023.

A 2023/2024. TANÉV MUNKATERVE

Tiszaföldvár, 2023. augusztus 31.

1         Bevezetés

Iskolánkban, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégiumban idén a 77. tanév kezdődik meg. Ezen idők megéléséig rengeteget változott a világ, sok változást élt meg intézményünk. Mi, a Hajnóczy jelenlegi pedagógusai a hagyományokat hűen követjük és ápoljuk, s továbbra is valljuk, hogy az alapító tiszaföldvári polgárok céljait szem előtt tartva kitartó munkával, a XXI. század követelményeinek megfelelően biztosítanunk kell a helyi és környékbeli diákok középfokú nevelését-oktatását, a sikeres érettségire, szakmai vizsgára és felvételire való felkészítését.

Az elmúlt 75 tanévben generációk sora került ki e tiszaföldvári középiskolából. Többeknek gyermekei és unokái is itt kapnak érettségi bizonyítványt, szereztek szakképesítést. Ahhoz, hogy ez a sikeres láncolat fennmaradjon és erősödjön, nélkülözhetetlen intézményünk pedagógusainak elhivatottsága, szakmai kompetenciája, emberi példamutatása és az a képessége, hogy a mai kor fiataljainak személyiségét jobbá formálja.

Megfogalmazott jövőképünk szerint mindenképpen szükséges megőrizni a Kunszentmártoni járás egyetlen gimnáziumát, s továbbiakban is érvényesíteni azt a célkitűzést, hogy intézményünk segítse a hátrányos helyzetű Tiszazug és egész beiskolázási területünk értelmisége és kvalifikált munkaerőbázisa kinevelését. A Hajnóczynak biztosítania kell a hátrányos helyzetű települések családjai számára, hogy a gyermekeik a lehető legalacsonyabb anyagi áldozatok mellett érettségi vizsgát, ezzel felsőoktatásba, humán erőforrást igénylő szakképzésbe, közte továbbra is az intézményünkben megvalósuló pedagógiai szakirányú szakképzésbe, ill. munkaerőpiacra belépőt szerezhessenek, kialakuljon bennük az élethosszig tartó tanulás igénye és képessége.

Iskolánkat folyamatosan a kor követelményihez igazodó, korszerű tantermekkel és oktatási technológiával, eszközökkel felszerelt épületben szeretnénk látni, mely – jelenleg együttműködésben a martfűi középiskolával – biztosítja a megfelelő kollégiumi férőhelyeket, valamint itt helyben a menzát is minden igénylő számára. Intézményünket olyan köznevelési intézménynek szeretnénk tudni, ahová a pedagógusok, munkatársak szívesen járnak hivatásukat teljesíteni, a tanulók szívesen járnak tanulni, melynek szellemisége értéket közvetít, gondolkodni s az életben eligazodni megtanít, melynek légköre biztonságot nyújt, közössége erőt ad, rá alma materként hálásan és büszkén tekinthetünk.

Iskolánk oktató-nevelő munkája eredményességének növelése érdekében következetesen ragaszkodnunk kell a Pedagógiai programunkban megfogalmazott intézményi alapelvekhez. A nevelőtestület Németh László gyönyörű gondolatát választotta értékközvetítő hitvallásául:

„A pedagógusi hit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel, hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

Ennek érvényesítése stratégiai célunk és e tanévben is napi feladatunk kell, hogy legyen.

A Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában intézményünk működése biztosított, az ellátandó feladathoz igazított módon rendelkezésre bocsátott személyi és dologi erőforrásainkkal biztonságosan és eredményesen gazdálkodhatunk. Ezen értékeinket nagyon meg kell becsülnünk.

Iskolánk meglévő infrastrukturális, dologi feltételei, szakmai és humán erőforrásaink alapján ideálisan az évfolyamonkénti négy gimnáziumi és két szakképző osztály oktatása-nevelése biztosított. Az intézményünkbe felvett tanulók létszáma a 9-12. évfolyamon az általunk oktatott öt tanulmányi területet illetően a tavalyihoz hasonlóan e tanévben is három új osztály indítását eredményezte. A két éves pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens 4 0119 02) képzés keretében idén is 13. és 14. évfolyamon folytatjuk az oktatást.

2         A tanév indításának feltételei

2.1       A humán erőforrás:

Az intézményvezetés folyamatossága biztosított. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkárától kapott 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szóló öt éves megbízás alapján Vass Zoltán végzi az igazgatói feladatokat. A Szolnoki Tankerületi Központ igazgatójától kapott 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szóló öt éves megbízás alapján az általános igazgató-helyettesi feladatokat Jernei Andrásné Balogh Éva, a szakmai képzésért is felelős igazgató-helyettesi feladatokat Nagyné Kávási Mónika látja el.

Tanulói létszám osztályonként/osztályfőnök:

osztálylétszámosztályfőnök
9.a36Kürtös Zsuzsanna
9.c34Beke Lászlóné Bakos Erzsébet
9.d36Mónus Zoltán
10.a33Molnár Katalin
10.c24Gáspár László
10.d30Bolnovszky Szidónia
11.a28Szilva Erzsébet
11.b24Csík Beáta
11.c28Cseuz Alexandra
11.d25Szlankó Tiborné
12.a31Rácz Tünde Anna
12.b24Baczúr István
12.c25Tógyer Ferenc
12.d30Széles Tamás
13.a12Varga Erika
14.a15Kovácsné Kardos Magdolna
Összesen435 

Kollégiumi tanulók száma: 23 fő

Kollégiumi csoportvezető: Forgóné Szabó Anikó

2.2       Pedagógusok/megbízatás:

 NévMegbízás, beosztás
 Vass Zoltánigazgató
 Jernei Andrásné Balogh Évaigazgató-helyettes
 Nagyné Kávási Mónikaigazgató-helyettes /szakmai munkaközösség vezetői és tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár/
 Baczúr István12. b osztályfőnök
 Beke Lászlóné Bakos Erzsébet9. c osztályfőnök
 Bognár-Jernei Katalin 
 Bolnovszky Szidónia10. d osztályfőnök
 Cseuz Alexandra11. c osztályfőnök, Honvéd Kadét Program intézményi instruktor, kollégiumi nevelő – pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett
 Csík Beáta11. b osztályfőnök; iskolai diákönkormányzat (DÖK) munkáját segítő tanár
 Csúzi Gábornémagyar nyelv és irodalom munkaközösség-vezető
 Feketéné Novák Zsuzsannanevelési munkaközösség-vezető
 Frigyesné Nádi Julianna 
 Gáspár László10. c osztályfőnök, kollégiumi nevelő – pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett
 Forgóné Szabó Anikókollégiumi csoportvezető, kollégiumi DÖK munkáját segítő pedagógus
 Kis Annamária 
 Kissné Fehér Edittársadalomtudományi munkaközösség-vezető
 Kovácsné Kardos Magdolna14. a osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, tankönyvfelelősi feladatokat ellátó tanár
 Kürtös Zsuzsanna9. a osztályfőnök, matematika-fizika-informatika munkaközösség-vezető
 Molnár Katalin10. a osztályfőnök, kollégiumi nevelő – pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett
 Mónus Zoltán9. d osztályfőnök
 Mónusné Ábel Gizella 
 Papp Orsolya 
 Rácz Tünde Anna12. a osztályfőnök
 Sápi Vilmostermészettudományi (biológia, földrajz, kémia) – testnevelés és sport munkaközösség-vezető, kollégiumi nevelő – pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett
 Széles Tamás12. d osztályfőnök
 Szilva Erzsébet11. a osztályfőnök
 Szlankó Tiborinformatikai rendszergazda feladatokat ellátó tanár
 Szlankó Tiborné11. d osztályfőnök
 Tógyer Ferenc12. c osztályfőnök, kollégiumi nevelő – pedagógusként neveléssel-oktatással eltöltött óraszáma felett
 Varga Erika13. a osztályfőnök
 Vida Erika 
 Viczián Líviaidegen nyelvi munkaközösség-vezető
 Óraadók 
 Budai Józsefgyógypedagógus
 Cseszlai Esztergyógypedagógus
 Dobrókáné Kun Irénmagyar nyelv és irodalom
 Gálik Andrásgyógypedagógus
 Gálik Andrásnékommunikáció
 Jordán Katalinbelügyi rendészeti ismeretek
 Kesztyűs Máriamagyar nyelv és irodalom
 Kiss Gyöngyigyógypedagógus
 Papp Mihálygyógypedagógus
 Szabó Mihálygyógypedagógus

Engedélyezett pedagógus létszám: 38,5 fő

Az intézménynél közalkalmazottként kinevezett tényleges foglalkoztatott pedagógus létszám: 33 fő (1 fő ebből nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti)

A kinevezett pedagógusok teljes munkaidőben dolgoznak.

2.2.1     Hiány szak/többlet:

A tanév indításakor a közismereti tantárgyak tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgy teljes körű ellátásán kívül saját humán erőforrással, de túlmunka igénybevételével biztosított. A magyar nyelv és irodalom tanórák egy részét, a speciális szakmai tantárgy (belügyi rendészeti ismeretek) tanítását megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadók látják el. A fejlesztő tevékenység elvégzése az EGYMI szakembereinek segítségével történik. A teljes körű kollégiumi nevelői feladatok ellátását a főállású kollégiumi nevelő, csoportvezető mellett túlmunkával öt fő saját pedagógussal biztosítjuk.

2.3       Egyéb foglalkoztatottak:

NOKS iskolatitkárok: 2 fő

NOKS könyvtáros: 1 fő

Adminisztrációs ügyintéző: 1 fő

Gazdasági ügyintéző: 1 fő

Takarítók: 6 fő

Fűtő-karbantartó: 2 fő

2.4       Egészségügyi kapcsolattartók:

Iskolaorvos: helyettesítőként Dr. Ritz György

Iskolavédőnő: Récsányi Anna

Iskola-fogorvos: Dr. Miskov István

2.5       Szociális szakmai kapcsolattartó:

Szociális segítő szakember: Baksa István

2.6       Fenntartó részéről kapcsolattartó szakreferensek:

Jenei Tibor, intézményi referens – köznevelési ügyek, KRÉTA-felelős

Pogány Nikoletta – pénzügyek

Juhászné Tóth Dankó Tímea – HR

Oláh Sándor, Krasznai Vanda – pályázatok

Zalán Mihály, Kulin Gábor – műszaki, működtetési terület

2.7       Dologi, tárgyi erőforrás, gazdálkodás:

A gimnázium 58 éves épülete hosszú idő után jelentősen megújult a közelmúltban. Az elmúlt néhány tanév során valamennyi mosdó és öltöző, az ebédlő, több tanterem, a földszinti szárny egy folyosója, a bejárati és a hátsó lépcső felújítása valósult meg; teljes körű épületenergetikai rekonstrukció nyomán a nyílászárók cseréjére, homlokzati- és tetőszigetelésre került sor, mellyel – a főbejárati új előtetőnek is köszönhetően – az épület új arculatot kapott. Az elmúlt tanévekben – a COVID 19-járvány miatti tantermen kívüli digitális tanrendre áttérés következtében – nagyon sok idő állt rendelkezésre, hogy a fenntartó által biztosított eszközök és anyagok segítségével, főként saját erővel, technikai dolgozóink munkájával kívül-belül (az épület és az arborétum hangulatú udvar) még esztétikusabbá, komfortosabbá, higiénikusabbá, élhetőbbé váljék gimnáziumunk. Környezetünk óvása fontos feladatunk. Az előző tanévkezdésre új fejlesztés valósult meg intézményünkben Tiszaföldvár Város Önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ jóvoltából: belső udvarunkon egy korszerű és esztétikus, térkőburkolatos parkoló létesült, melyet közösségi térként, iskolai rendezvények lebonyolítására is használhatunk. Az elmúlt nyáron elvégzett munkálatok eredményeképpen (EFOP 4.1.12-22 projekt) jelen tanévre pedig a fényerő s egyben az energiahatékonyság növelése elérésével teljes elektromos-hálózati rekonstrukció valósult meg gimnáziumi épületünkben. Emellett a Hungast Csoport – Elamen Zrt. fejlesztésének köszönhetően az iskola ebédlője higiéniai, esztétikai korszerűsítésére és új étkező bútorokkal való ellátására került sor.

Immár csak nosztalgiával gondolunk a gimnázium első (1947-1965 közötti), a majdan (1965-2020 között) a kollégiumnak helyt adó, több mint 120 éves műemlék jellegű, a Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 61-61/A alatti épületre. Az épület leromlott műszaki állapota és a kollégista tanulók mostanra lecsökkent létszáma miatt intézményi átszervezésre került sor, melynek eredményeképpen iskolánk kollégiumi alapfeladatot ellátó új telephelye 2020-tól: Martfű, Gesztenye sor 15., a marfűi Damjanich János Középiskola Kollégiuma. Tanulóink itt méltó, a XXI. századnak megfelelő elhelyezést nyernek.

Tantárgyi taneszközeinket az elmúlt tanévekben folyamatosan, jelentősen bővíthettük. Iskolabútoraink tekintetében ugyancsak számottevő fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. Állandósult helyzet, mely szerint projektoraink folyamatosan elhasználódnak, immár nem javításra, hanem cserére szorulnak. A szükségletet pótolandó – a megvásárolt mobil projektoraink mellé – nagyképernyős interaktív panelek kerülnek beállításra; az elmúlt tanévre fenntartónk 5 db új projektorral látta el iskolánkat. Az elhasználódás miatt új eszközökre az igényünk továbbra is folyamatos. Mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban jól működik a KIFÜ jóvoltából a szélessávú internethálózat elérését biztosító wifi-rendszer. A pedagógusok digitális kompetencia-fejlesztésére irányuló pályázat keretében, a hozzá tartozó szakmai képzés elvégzése lehetőségével minden pedagógusunk notebook eszközzel rendelkezik.

Intézményünk fenntartói és működtetési feladatait a Szolnoki Tankerületi Központ végzi. Ezen intézményfenntartói struktúrában 2017. január 1-jétől iskolánk gazdálkodásának pénzügyi kereteit a tankerületi központ határozza meg.

A 2023. évi költségvetés tervezése során, illetve már a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan intézményünk vezetése egyeztette a fenntartóval a tanulói létszámot, az osztályok és csoportok számát, az ellátandó órák számát, így a feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a tervezett keretszámokat, valamint az azokhoz kapcsolódó előirányzatokat. Az ez alapján megalkotott pénzügyi tervek tartalmazzák a személyi és dologi kiadásokat, ezen belül a Pedagógiai Program és az SZMSZ tartalma szerinti, a Diákönkormányzat működésére és a pályaorientációs tevékenységre vonatkozó többletkötelezettségek összegét is.

Az energia- és eszközfelhasználás hatékonysági, ill. takarékossági terv szempontjainak érvényesítése gazdálkodásunk folyamatának továbbra is részét képezi.

2.8       Információs erőforrás, az adminisztráció helyzete

Az intézmény egészének működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata az elmúlt tanévek során többször is megtörtént. Az iskolai élet tevékenységeit a módosított Szakmai alapdokumentum (alapító okirat), a Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Házirend előírásai szerint végezhetjük, a jogszabályi változások, valamint a tanfelügyeleti eljárások fejlesztendő területekként megjelölt irányait követendő azonban e tanévben újabb módosításokra lesz szükség.

Az adminisztráció folyamatos, a szakmai felettes szerv elvárásainak megfelelően zajlik.

A tankönyvrendelés és tankönyvosztás a jogszabályoknak eleget téve, a tankönyvfelelősi feladatokat kiválóan ellátó pedagógus kollégák közreműködésével valósul meg.

Az e-napló működtetése sikeresen megvalósul. A rendszer a KRÉTA-program új tanügyi elektronikus rendszerének – a tanulói, pedagógusi nyilvántartást, tantárgyfelosztást is magában foglaló – keretében működik. A KRÉTA felhasználói tananyagát pedagógusaink megismerték, pedagógus moduljainak felkészítési kurzusát elvégezték, az oktatásszervezési, adminisztrációs, ügyviteli moduljaira felkészített szakembereink vannak.

2023. második felétől új pénzügyi, beszerzési, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási nyilvántartási rendszer, az e-Tanker került bevezetésre a Szolnoki Tankerületi Központ és intézményei számára. Intézményünkben a személyügyi-HR és a gazdasági ügyintéző fontos feladata az új felület kezelésének pontos, precíz elsajátítása.

A költséghatékonyság és a takarékosság megtartása figyelembe vételével áll továbbra is rendelkezésre a fénymásolási és nyomtatási lehetőség.

3         Kiemelt feladatok a tanév során

3.1.1     Általános feladatok

Az intézmény egészének működését szabályozó dokumentumok beválásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges, követelményekből eredő módosítások végrehajtása.

A munkaközösségek vezetőinek az információ átadás folyamatába és a döntéshozatal előkészítésébe való aktív bevonása.

A képzési struktúra gimnáziumi képzéssé átalakításának, a pedagógiai szakképzésünk (pedagógiai munkatárs) újraindításának megtörténtével, tanulmányi és szakképzési területeink népszerűsítésével továbbra is erősíteni kell a beiskolázási tevékenységet.

A városi és kistérségi tanulmányi versenyek sikeresek és eredményesek. Folytatni kell a szervezésüket és lebonyolításukat. Kiemelt jelentőségű eredményes beiskolázásunk érdekében a tiszaföldvári és a környező települések általános iskoláival való kiváló kapcsolat ápolása.

A szakmai munkaközösségek folytassák a kistérségi szinten létrehozott szakmai műhelyeket a jó gyakorlatok átadása és az intézmény megismertetése céljából.

Folytatódjon a honlapunk és facebook oldalunk informatív, hasznos tartalommal megtöltése. Az új adattartalmak és információk kialakítása valamennyi pedagógus közös érdeke. A megjelentetni kívánt adatot digitális formában kell átadni az intézményvezetőnek, aki biztosítja a tartalom megfelelőségét és a publikálást, illetve a rendszergazdának történő átadást. A tartalmat minden esetben a készítőnek szignálnia kell.

3.1.2     Kiemelt feladatok

 • Az intézményi tanügyi dokumentumok – Pedagógiai program, Szervezeti és működési Szabályzat, Házirend – felülvizsgálata, átdolgozása a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításainak, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénynek, valamint az intézményünkben lezajlott pedagógiai-szakmai ellenőrzések, tanfelügyeleti eljárások fejlesztendő területeket megjelölő előírásainak megfelelően.
 • A szakmai munka folyamatos ellenőrzése intézményi, kollégiumi, pedagógusi szinten a mellékelt éves ellenőrzési terv alapján.
 • Hospitálások, jó gyakorlatok átadása a tantestületen belül.
 • Felkészülés a belső értékelés, a pedagógus teljesítményértékelési rendszer bevezetésére
 • „A digitális tanrend tapasztalatai, a digitális tanrend időszaka alatt keletkezett nevelési-oktatási problémák feltárása, kezelése a Hajnóczy József Gimnáziumban” címmel megalkotott intézményi dokumentumunk intézkedési tervének utógondozása a digitális tanrend hatásainak kompenzálására.
 • A digitális oktatás elemeinek a tantermi oktatás során való alkalmazása az intézményi egységes keretrendszer, a Google WorkSpace for Education alkalmazásgyűjtemény használatával.
 • A nevelőtestület digitális kompetenciájának fejlesztése, a KRÉTA pedagógus moduljai, a meglévő IKT eszközök, online alkalmazások hatékony kezelése.
 • Minden évfolyamon hatékonyabb, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása, módszertani kultúra folyamatos fejlesztése. A tanulók eredményes tanulásának támogatása a formatív, fejlesztő értékelés segítségével.
 • Tanulásszervezés alkalmazására irányuló továbbképzések, szakmai napok lehetőségeinek keresése, a fejlesztés szervezeti kereteinek intézményi kialakítása.
 • Felkészülés a sikeres és jó eredményű érettségi vizsgákra.
 • Felkészülés a jó eredményű digitális kompetenciamérésekre.
 • A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebből fakadó feladatok beépítése az oktató munkába.
 • A kollégiummal való folyamatos kapcsolattartás, a martfűi társintézménnyel való együttműködés fejlesztése, a nevelés eredményeinek nyomon követése.
 • A belső kommunikáció produktívabbá tétele érdekében az eddigi gyakorlatban alkalmazott módszereken túl az információ-megosztás hatékonyságának növelése a kommunikációs csatornák minél teljesebb és egyértelműsített kiépítésével, minden munkatársnak a szükséges információk és az interaktivitás biztosításával.
 • Az értekezleti és információs rend rendszerességének kiépítése, a megbeszélések hatékonyságának fokozása, a problémafeltáró, konfliktuskezelő tevékenység eredményességének növelése.
 • Euroexam vizsgapartner státusz működtetése az Euro Nyelvvizsga Kft-vel, mint akkreditált Euro Nyelvvizsgaközponttal való együttműködéssel.
 • Erasmus + akkreditáció megvalósítása a Szolnoki Tankerületi Központ segítségével, valamint mobilitási pályázatokban való részvétel tanulócsoportokkal és munkatársakkal.
 • Beiskolázási stratégia kidolgozása a 2024/2025-ös tanévre. A beiskolázási tevékenység minden fórumon és felületen történő erősítése.
 • A munkaközösségek által szervezett városi és kistérségi tanulmányi versenyek eredményes lebonyolítása.
 • A nevelőtestület egységének további erősítése.
 • A tanulói alkotó- és munkaközösségek megerősítése.
 • Az iskola külső kapcsolatainak ápolása (szülőkkel, környező iskolákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, támogatókkal). Az intézményi partnerekkel kialakult jó kooperációs viszony fejlesztése, aktív részvétel a város, a kistérség társadalmi, kulturális életében.
 • A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése, javítása. Órai, órán kívüli fegyelem megerősítése. A helyes viselkedési normák fejlesztése.
 • Az Oktatási Hivatal „EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt fenntartási szakaszában való aktív részvétel. A projekt keretében elfogadott Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Terv (2020-2023) feladatainak végrehajtása. A pedagógiai programunkba beemelt feladatok végrehajtása.
 • A bukások számának csökkentése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának szinten tartása, további csökkentése.
 • Az intézményi tanulmányi átlag javítása.
 • Az iskola tisztaságának, rendjének megőrzése, az erre, ill. a környezettudatosságra való nevelés hatékonyságának növelése.
 • A nemzettudat erősítése, kulturális értékek ismeretének és megértésének fokozása.
 • A mindennapos testmozgás, az egészséges életmód iránti igény növelése.
 • Hatékonyabb munkamegosztás biztosítása.
 • Az adminisztrációs fegyelem kiemelt fejlesztése.
 • Munkaidő kihasználtságának, munkafegyelem helyzetének fejlesztése.
 • A DÖK munkájának és a vele való kapcsolattartásnak az erősítése.
 • A Szülői szervezettel való kapcsolattartás erősítése.
 • Tanórákon a változatos munkaformák előtérbe helyezése.
 • Diagnosztizáló felmérés a 9. évfolyamon minden érettségi tantárgyból. A kiértékelést követően felzárkóztató foglalkozások végzése.
 • A tantárgyi követelmények ismertetése a tanulókkal és a szülőkkel a tanügyi dokumentumok és a helyi normák alapján.
 • A lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás.
 • A szaktárgyi tehetséggondozás, tanulmányi, művészeti és sportversenyekre való felkészítés.
 • A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése.
 • A közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek – melyekkel iskolánk és kollégiumunk gazdag hagyományokkal rendelkezik (tanulmányi és kulturális versenyek, diáknap, honvédelmi nap, kulturális és sportrendezvények, irodalmi és ismeretterjesztő előadások, ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás, múzeumi órák, tanulmányi kirándulások, DÖK munka, színházlátogatás, könyvtári foglalkozás) – aktív folytatása.
 • Közösségi szolgálat eredményes működtetése.

3.1.3     Minőségpolitikai célok

Felkészülés a digitális kompetenciamérésekre, az előző évek tapasztalatainak elemzése, a hibák feltárása, megoldások keresése, azok végrehajtása és kommunikációja.

3.1.4     További feladatok

 • Szövegértés és szövegalkotás begyakorlása, megtanítása valamennyi adekvát tantárgyból.
 • Tanulás-tanítása valamennyi tantárgyból. Hogyan készüljek fel az óra anyagából, a feladatok megoldásából. Tanulástechnika az osztályfőnöki órákon is.
 • Az „Útravaló”program, tanulmányi ösztöndíjprogramok, mentorálás folytatása.
 • Dohányzás tilalmának betartatása, élhető környezet fenntartása.

Intézményi arculat, kapcsolatok

 • Beiskolázási szülői értekezlet, nyílt napok szervezése novemberben.
 • Általános iskolásoknak szóló versenyek szervezése.
 • Pályaválasztási szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon való részvétel. Tájékoztató anyag kiküldése még a beiskolázási értekezletek előtt.
 • A meglévő IKT eszközök hatékony alkalmazása.
 • A pályázati lehetőségek figyelése.
 • Iskolai facebook oldal és honlap anyagának frissítését a kollégák által adott anyagok képezik.

4         A 2023/2024. tanév intézményi rendje

 1. sz. melléklet

5         Munkaközösségi munkatervek

2. sz. melléklet

6         Kollégiumi munkaterv

3. sz. melléklet

7         Ellenőrzés, értékelés terve

4. sz. melléklet

8         Legitimációs záradék

A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium nevelőtestülete jelen munkatervet a szülői szervezet, a diákönkormányzat, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség, az idegen nyelvi munkaközösség, a matematika-informatika-fizika munkaközösség, a társadalomtudományi munkaközösség, a természettudományi-testnevelés és sport munkaközösség, a nevelési munkaközösség, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével 2023. augusztus 31-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Tiszaföldvár, 2023. szeptember 1.

                                                                                                           //:Vass Zoltán s.k.://

                                                                                                                     igazgató


MELLÉKLETEK